1917 - Independenta Pindului

Documente Românești

5 Consulat Royal de Roumanie № 332 Confidenţial

Ianina, 26 Septembrie 1917

Domnule Preşedinte al Consiliului,

După cum am avut onoarea a informa pe Excelenţa Voastră prin telegrama mea cifrată № 322 din 23 curent, situaţiunea românilor noştri din comunele de la Pind e foarte critică, deoarece ei suferă zilnic vexaţiuni din ce în ce mai grave. Precum se vede, s’a dezlănţuit asupra lor o adevărată goană, cu scopul vădit, şi chiar mărturisit de mulţi greci, de a-i pedepsi pentru manifestaţiunile lor iredentiste de pe timpul recentei ocupaţiuni italiene. Această goană mai are de scop să aducă la desperare pe români, pentru a-i sili, sau de a-şi renege neamul, conştiinţa şi limba, sau de-aşi părăsi patria,
împrăştiându-se prin alte ţinuturi locuite de greci.

În privinţa persecuţiunilor neomenoase din zilele trecute, am primit lungi rapoarte din partea comunităţii române din Perivole care, cu amărăciune şi desperare, îmi relatează următoarele:

„La 6/19 curent, notabilul român din Perivoli, D-l Sterie Piha, ducându-se în satul grecesc Tista pentru a percepe dijma de cereale, a fost pe neaşteptate oprit şi prins de brigadierul de geandarmi greci de sub comanda ofiţerului Constandulis, însărcinat cu urmărirea tâlharilor şi a dezertorilor greci. Brigadierul mai era însoţit de vestitul şef de bandă Gheorghe Ciucadana, ale cărui mâini sunt de mult mânjite de sângele inocent al mai multor victime româneşti”.

(În privinţa şefului de bandă Ciucadana acum doi ani, în urma plângerilor românilor din Perivoli am reclamat autorităţilor elene contra atitudinei sale provocatoare faţă de români şi am reuşit să obţin îndepărtarea sa din Perivoli. Acum însă, unde caută să ’şi răzbune pe români, fiind că au reclamat la Consulat contra lui acum doi ani.)

„Brigadierul în chestiune bătu cu cruzime pe bietul român, fiind că a răspuns afirmativ la întrebările: dacă era român şi dacă făcea parte din delegaţii care au participat la Congresul Naţional din. Călăii, în furia lor, au mai spus, că fără de alta nu va remâne picior de român.

În aceeaşi zi, tot aceiaşi soartă a avut şi D-l Cuşu, fratele D-lui Mihali Teguiani, preşedintele comunităţii române din Perivoli. Susnumitul brigadier a maltratat pe D-l Cuşu numai pentru motivul că l’a auzit vorbind româneşte cu un alt consătean, care mergea la Grebena pentru medicamente. De asemenea şi la Grebena, poliţia grecească, de conivenţă cu autorităţile administrative, urmăreşte pe românii de frunte şi se conduce, după o anumită listă, în care figurează numele notabililor români şi acelea ale naţionaliştilor mai înfocaţi. Copii de pe aceaş listă se află în mâinile mai multor agenţi greci din diferite părţi. Unul din cei vizaţi, D-l Gheorghe Scrîmă, la 7 curent, n’a scăpat din ghiarele sbirilor, inamici juraţi ai românilor, decât ascunzându-şi adevăratul său nume.

Afară de renegatul şi criminalul Gheorghe Ciucadana, se mai află împreună geandarmii şi fostul şef de bandă Bleca, care urmăreşte pe români pe toate căile. O nouă armă, foarte simţitoare, întrebuinţată în potriva bieţilor români, este o cruciadă ce se duce lor pe cale economică. Astfel: se face o propagandă vie printre ţăranii greci, îndemnându-i de a refuza plata dijmei, dacă dijmuitorii sunt români. Numai prin aceasta li se pricinueşte românilor o pagubă de aproape 80.000 lei.

Susnumitul Belea acum în urmă a prădat pe românul Cuşu Laiţu152 din Perivoli de dijma ce o strânsese în satul Monahitu.

De asemenea nenumărate sunt abuzurile de tot genul ce se comit pretutindeni, mai ales prin abuz de putere; şi acum nici un român nu mai îndrăzneşte să reclame, căci nimeni nu-l ia în seamă”.

Într’un alt raport, aceaşi comunitate îmi comunică:

„Şeful postului de geandarmi din Perivoli, cretanul Pornaros, a confirmat el însuşi spiritul de ură şi de răzbunare de care acum, mai mult decât ori când, sunt animaţi toţi grecii din aceste părţi. Într’adevăr, la 9/22 curent sus pomenitul notabil român Sterie Piha, ducându-se la postul de geandarmerie din Perivoli, ca să ia cunoştinţă de un ordin sosit din Grebena cu privire la dijme, dânsul însă a fost bătut fără milă de însuşi Pornaros, şeful geandarmilor, recunoscându-l că şi acest român a fost unul din delegaţii Congresului Naţional din Samarina, care a adresat Puterilor Antantei cereri în favoarea Autonomiei Cantonului de la Pind.

Acest şef al geandarmeriei refuză românilor cuvenita protecţie, de care aceştia au nevoe, pentru a se duce la Grebena sau prin satele din apropiere, în chestinea dijnelor, deşi se ştie bine că drumurile sunt infestate de briganzi. De sigur, Domnia sa s’ar bucura mult, dacă ar afla că vre un român ar fi jăfuit sau chiar omorât.

Mai zilele trecute notabilul român D-l Vasilake Varduli a fost atacat şi crunt bătut cu ciomege, în mijlocul comunei Perivoli, de o bandă de terorişti, în capul cărora se afla vestitul criminal Gheorghe Ciucadana, cauzându-i răni foarte grave la cap şi la frunte; iar Pornaros, în loc să aresteze pe agresori, îi a tratat cu câteva ocale de vin ca să petreacă în faţa lumei”.

Mai numĕrînd alte cazuri şi relevând starea desperată a românilor din Perivoli – care de sigur este mai rea de cât acea din alte comune –, zisa comunitate face un apel desperat pentru ca să se întervie unde de drept, spre a se pune capăt cât mai curând, acestei triste şi insuportabile situaţiuni, dându-li-se protecţia necesară pentru a putea trăi în linişte şi siguranţă; ei cer să li se facă dreptate şi să se ia măsuri în potriva acelora cari comit nesupăraţi atâtea nelegiuiri în sarcina românilor.

În urma reclamaţiunilor ce am primit de la comunitatea română din Perivoli, am crezut de cuviinţă a face intervenirile necesare, atât pe lângă Comisariatul Guvernului elen din Ianina, cât şi pe lângă Legaţiunea noastră din Atena, cărora le am expus care este situaţiunea românilor şi am rugat să se ia măsurile energice pentru a se pune capăt unei asemenea stări de lucruri, care nu poate fi decât dăunătoare pentru populaţiune.

Consul:
D.A. Mincu

Excelenţei Sale
Domnului Ion I. C. Brătianu
Preşedinte al Consiliului şi
Ministru al Afacerilor Străine
la Iaşi.

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe apud Stoica Lascu, Evenimentele din iulie - august 1917 în regiunea Munților Pind - încercare de creare a unei statalități a aromânilor. Documente inedite și mărturii. Studiu istoriografic și arhivistic în Revista Română de Studii Eurasiatice, Anul III, vol. 3, nr. 1-2 / 2007
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Armatolii Predania