1917 - Independenta Pindului

Documente Românești

4 Consulat Royal de Roumanie № 300 Confidenţial

Ianina, 12/25 Septembrie 1917

Domnule Preşedinte al Consiliului,

Pentru complectarea informaţiunilor ce am comunicat Excelenţei Voastre cu raportul confidenţial № 292 din 9 curent, cu privire la evenimentele, cari au avut loc la Samarina, am onoarea a Vă informa, că la 8 curent, autorităţile elene, cari ocupaseră cu o zi mai ’nainte acea comună, au arestat mai mulţi români, fără să ţină seamă de promisiunile şi asigurările ce Guvernul elen le au dat populaţiunei române.

În acea zi locotenentul Hondros, luând în primire acea comună, a procedat la arestarea următorilor români şi anume:

1) D-l Zicu Araia, Directorul şcoalei noastre din Samarina, 
2) ,, Guli Papagheorghe, institutor la şcoala noastră,
3) ,, Ianache Dabura, fost primar al acelei comune,
4) ,, Gherassim Zica, notabil cu vază din Samarina,
5) ,, Ianachi Zuchi „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ şi
6) ,, Costachi Surbi „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Aceste persoane sunt acuzate că au luat parte la proclamarea autonomiei Pindului şi că ar fi răspândit ştiri alarmante neexacte la adresa autorităţilor. Aceste informaţiuni mi au fost confirmate şi de colegul meu Italian D-l D. Nuvolari, care a primit un raport detaliat de la Ataşatul Consular italian din Samarina, trimis acolo spre a controla atitudinea autorităţilor elene, ce o va avea faţă de elementul român.

Prin raportul confidenţial № 292 din curent am avut onoarea a informa pe Excelenţa Voastră că, multă insistenţă a trebuit să pun spre a convinge pe Dl Alcibiade Diamandi, delegatul Comitetului provisoriu din Samarina, care a fost la Ianina. L-am sfătuit să nu facă nici o rezistenţă la ocuparea acelei comune de către trupele elene, căci ea va fi zadarnică şi chiar dezastroasă pentru întreaga populaţiune română din Pind şi Zagori şi că Guvernul elen are toată posibilitatea să înăbuşească repede orice rescoală şă să ia măsurile cele mai energice contra aromânilor. În fine cu bucurie am constatat că D-l Diamandi s’a putut convinge întrucâtva de bunele consilii ce i le am dat şi mi a declarat că toate aceste sfaturi le va aduce la cunoştinţa Comitetului provisoriu din Samarina; consilii, cari ’şi au făcut efectul lor, căci românii nu au pus nici o rezistenţă şi la 7 curent trupele elene au ocupat Samarina, precum am comunicat şi prin telegrama cifrată № 293147 din 9 curent.

În urma asigurărilor ce am dat românilor din Samarina, cum că nu vor fi urmăriţi de autorităţile elene, precum mi s’a promis de autorităţile superioare elene din Ianina, mi se incumbă şi mie întru cât va o mică răspundere morală, căci în urma sfaturilor ce li s’au dat, la Samarina nu s’a întâmplat nici o rezistenţă, la intrarea autorităţilor elene.

Aşa dar, la primirea informaţiunilor privitoare la arestarea românilor, am crezut de cuviinţă a interveni în mod energic atât pe lângă D-l Lt. Colonel Mavrodis, Comandantul trupelor naţionaliste elene din Ianina, cât şi pe lângă Dl Marangopulos, care reprezintă, pentru moment, pe Comisarul Guvernului elen în acest oraş, cărora le am expus situaţiunea critică a Românilor în urma arestărilor de la Samarina, unde autorităţile elene n’au ţinut seamă de promisiunile date populaţiei, că nu vor urmări pe români, chiar şi mie mi s’au dat asemenea promisiuni şi asigurări, că autorităţile elene vor întrebuinţa toate mijloacele pentru a calma întreaga populaţiune.

Ambii aceşti funcţionari superiori eleni m’au asigurat că vor face intervenirile necesare, pentru a se pune capăt unor asemenea incidente regretabile, cari nu pot fi decât dăunătoare pentru întreaga populaţiune română şi ele pot avea chiar o înrăurire şi asupra bunelor relaţiuni ce există între România şi Grecia. Am mulţumit acelor funcţionari pentru spiritul de echitate ce mi au manifestat şi le am exprimat dorinţa că este în interesul ambelor ţări amice şi aleate să se evite tot felul de conflicte.

Colegul meu italian D-l D. Nuvolari mi a comunicat că şi Domnia sa a făcut interveniri pe lângă aceleaşi autorităţi şi a rugat să se ia toate măsurile necesare pentru a nu se repeta asemenea incidente regretabile şi că ’i s’a promis că se va recomanda autorităţilor să caute să evite ori-ce complicaţie

În urma asigurărilor autorităţilor superioare elene din Ianina, ce mi s’au dat atât mie, cât şi colegului meu italian, sper că se vor da ordinele necesare pentru punerea în libertate a românilor arestaţi la Samarina, în caz contrariu nu voiu lipsi a ţine în curent pe Excelenţa Voastră cu mersul acestui incident aşa regretabil.

Consul:
D.A. Mincu

Excelenţei Sale
Domnului Ion I.C. Brătianu
Preşedinte al Consiliului şi
Ministru al Afacerilor Străine
la Iaşi.


Arhiva Ministerului Afacerilor Externe apud Stoica Lascu, Evenimentele din iulie - august 1917 în regiunea Munților Pind - încercare de creare a unei statalități a aromânilor. Documente inedite și mărturii. Studiu istoriografic și arhivistic în Revista Română de Studii Eurasiatice, Anul III, vol. 3, nr. 1-2 / 2007
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Armatolii Predania